Twój row­er od dłuższego cza­su stoi w piwni­cy lub garażu? Chci­ałbyś wyreg­u­lować, napraw­ić lub po pros­tu kom­plek­sowo i pro­fesjon­al­nie przy­go­tować row­er do sezonu?

Chcesz by Twój bicykl był w świet­nym stanie tech­nicznym i wiz­ual­nym? Dobrze trafiłeś – zad­baj o swój jed­noślad już dziś z Bike Garage Rowerowe Spa.
Ser­wis rowerowy Ser­wis
Potrze­bu­jesz częś­ci rowerowych?

Zaprasza­my do naszego sklepu inter­ne­towego z możli­woś­cią odbioru zamówionych częś­ci w siedz­i­bie firmy.
Sklep rowerowy Sklep
Na życze­nie klien­ta odbier­amy row­er w celu przeprowadzenia jego ser­wisu. Trans­port roweru do ser­wisu Zamów ser­wis do domu  Przed przy­jaz­dem prosimy o kon­takt tele­fon­iczny celem potwierdzenia, że pracu­je­my na miejs­cu. Potwierdź spotkanie Umów spotkanie

O nas

Pon­ad 25 lat w rodzin­nym gronie zaj­mu­je­my się row­era­mi. Klien­ci naszych ser­wisów wiedzą, że zawsze staw­iamy na jakość, fachową obsługę i bard­zo dobrej jakoś­ci kom­po­nen­ty. Stąd wzięło się zau­fanie, którym nas obdarzają.

 

Wszys­tkie prezen­towane na stron­ie pro­duk­ty zna­j­du­ją się w naszym mag­a­zynie i (lub) sklepie stacjonarnym, masz więc możli­wość zakupu z odbiorem oso­bistym. Przed przy­jaz­dem warto skon­tak­tować się z nami tele­fon­icznie i potwierdz­ić dostęp­ność wybranego towaru.

Zamówienia

Zamówienia tele­fon­iczne
Jeżeli chcesz zamówić towar tele­fon­icznie, czekamy na Twój tele­fon w godz­i­nach pra­cy sklepu pod nr 888–219-202.

Zamówienia mailowe
Zamówie­nie możesz wysłać mailem określa­jąc jed­noz­nacznie jaki towar i w jakiej iloś­ci chcesz zamówić. Adres mailowy na który należy wysłać zamówie­nie to rowerowespa@tlen.pl

Do przyję­cia zamówienia potrze­bu­je­my dane do wysył­ki wraz z nr telefonu.

Popularne produkty

Sprawdź najczęś­ciej wybier­ane pro­duk­ty
przez naszych Klientów

Serwis rowerowy

TWÓJ ROWER OD DŁUŻSZEGO CZASU STOI W PIWNICY LUB GARAŻU? CHCIAŁBYŚ GO WYREGULOWAĆ, NAPRAWIĆ LUB PO PROSTU KOMPLEKSOWO I PROFESJONALNIE PRZYGOTOWAĆ DO SEZONU?

CHCESZ BY TWÓJ BICYKL BYŁ W ŚWIETNYM STANIE TECHNICZNYM I WIZUALNYM? DOBRZE TRAFIŁEŚ — ZADBAJ PROFESJONALISTAMI O SWÓJ JEDNOŚLAD JUŻ DZIŚ Z BIKE GARAGE ROWEROWE SPA!

Promocje

Nie prze­gap najlep­szych okazji, każ­da ofer­ta jest ogranic­zona w czasie.